Křest

Prostřednictvím křtu spojuje člověk svůj život s Ježíšem Kristem. Díky tomu jsou mu odpuštěny hříchy a je naplněn Duchem svatým. Stává se členem církve. Křest je možné přijmout v jakémkoliv věku. V případě dospělých a dospívajících předchází křtu delší (asi roční) příprava, nazývaná „katechumenát“. Ideální termín pro její začátek je okolo Velikonoc, protože dospělí bývají nejčastěji křtěni o Velikonocích. Když se však pro křest rozhodnete, je možné připojit se k přípravě kdykoliv během roku.

Křest dětí je třeba domluvit minimálně měsíc před plánovaným termínem. Předpokládá se, že alespoň jeden z rodičů je věřící křesťan.

V případě zájmu o křest, kontaktujte, prosím, duchovního správce.

Biřmování

Bývá nazýváno „svátostí křesťanské dospělosti“. To znamená, že ti, kdo jej přijímají, přijímají víru v Krista ze svého osobního přesvědčení a rozhodnutí. Díky biřmování dostáváme ještě hlubší účast na působení Ducha svatého a na poslání církve.

Biřmování je možné přijmout od 14 let věku. Příprava pro mládež obvykle probíhá od září do května. V případě starších zájemců podle domluvy.

V případě zájmu o biřmování, kontaktujte, prosím, duchovního správce.

Eucharistie

Věříme, že v eucharistii, požehnaném chlebě a víně, je skutečně přítomný Ježíš Kristus, který se nám dává jako duchovní pokrm a nápoj.V katolické církvi eucharistii často nazýváme „mše“ nebo „mše svatá“. Je to nejdůležitější křesťanská bohoslužba.

K přijetí eucharistie je třeba se připravit životem v přátelství s Bohem. To spočívá především v modlitbě, snaze následovat Ježíšovi životní postoje a v lítosti nad svými hříchy.

Svátost smíření

Lidově často nazývaná „zpověď“ je svátost, ve které se nám nabízí možnost odpuštění hříchů, kterých jsme se dopustili po křtu. Její slavení má několik kroků: zpytování svědomí, tj. snahu o pravdivé sebepoznání – lítost – vyznání knězi – rozhřešení, které uděluje kněz a pokání, tj. vykonání skutku, uloženého knězem.

Zpovídá se vždy před bohoslužbou, na požádání i kdykoliv jindy.

Svátost pomazání nemocných

Pomáhá těžce nemocným snášet jejich těžkosti a trápení. V případech, kdy je to vhodné pro spásu člověka, působí i uzdravení z fyzické nemoci. Tato svátost někdy bývá nazývána „poslední pomazání“, protože se udílí také jako posila víry pro poslední okamžiky života.

Je však možné o ni duchovního správce požádat (pro sebe i pro blízké) v případě jakékoliv závažné nemoci.

Svátost kněžství

V evangeliu čteme, že Ježíš si vybral skupinu dvanácti apoštolů a další spolupracovníky, které pověřil hlásáním evangelia, slavením svátostí a modlitbou za lid.

I dnes je tato služba v církvi přítomná, a to v osobách biskupů a jejich spolupracovníků, kněží.

Svátost manželství

Jejím prostřednictvím věřící snoubenci zvou do své vznikající rodiny Pána Ježíše Krista. Prosí, aby On sám byl garantem jejich vztahu a jejich lásky.

Před svatbou obvykle probíhá příprava, obsahující 7 témat – 7 setkání. Aby bylo možné ji v klidu absolvovat, je lepší domlouvat svatbu s duchovním správcem v dostatečném předstihu.

Další křesťanské obřady

Kromě sedmi svátostí existují i další důležité křesťanské obřady. Jsou jimi především křesťanský pohřeb a různá žehnání.

Termín pohřbu je třeba nejprve domluvit s duchovním správcem, teprve následně s pohřební službou. Pohřeb se může konat v kostele i v obřadní síni a hřbitově.